ПРЕДИМСТВА

  • 29-годишен опит, традиции и ценности;
  • Цялостен, интегрален подход към личността на детето и тийнейджъра;
  • Качествена профилирана и общообразователна подготовка;;
  • Иновативни методи за ефективно учене и личностно развитие;
  • Изследователски дейности и STEAM експедиции, проектно-базирано обучение.