• Иновативно училище
  • Последни събития
  • Английски език
  • Франкофония
  • Академия за родителиГраници

Границите, които поставяме, са уникални, като нас самите. Да поставиш точните граници е изключително важен елемент от всяка връзка, която си изградил или ще изградиш през живота си.

{socialbuttons} Вижте още

Академия

През учебната 2017/2018 година под егидата на „Академия за ефективно родителство“, се провеждаха ежеседмични срещи в група за подпомагане на процеса за ефективно родителско общуване.

{socialbuttons} Вижте още

Тренинг за родители

Общуването отваря и затваря врати, създава напрежение и конфликти, но може да доведе и до усещането за разбиране, споделеност, топлота и приемственост.

{socialbuttons} Вижте още


Вижте още съвети от психолога

Вижте още
След нас:

План за реализиране на иновация Креативност и Комуникация

Иновативна педагогическа технология СуперУм - Частно езиково училище "Малкият принц"

Мястото на обучението по Програмата е в задължителната подготовка, в остатъка от часовете, предвидени за час на класа, съгласно рамковите изисквания за организирането му /Приложение № 5 към чл.11, ал.3/ и часове за дейности по интереси за I - IV клас.

В класовете от V до XII Програмата се реализира в остатъка от часовете, предвидени за час на класа, съгласно същото Приложение и в част от часовете, предвидени за патриотично възпитание и изграждане на национално самочувствие, толерантност и интеркултурен диалог, финансова и правна грамотност, превенция на насилието, справяне с гнева и агресията, превенция на тероризма и киберзащита, кариерно ориентиране, превенция и противодействие на корупцията. Часовете (темата на тренинга) се записват в дневника на класа по установения ред.

През първата година иновацията се въвежда в I, V и VIII клас и се разработва Teachers Book –“Креативност и Комуникация”- първа част. Акцент в I клас е изграждане на умения за вербална, невербална комуникация и обратна връзка. Акцент в V клас е развитие на толерантност и емоционалната интелигентност. Акцент в VIII клас е асертивното поведение.

Втората година обхваща I, II, V, VI, VII и IX класове. Акцент във II клас е изграждане на умения за слушане и говорене. Акцент в VI клас е развитие на умения за водене на дебат, дискусия, презентиране. Трета и четвърта година обхваща учениците от I до XII клас. Овладяват се уменията, включени в тематичното съдържание на технологията. В иновацията са включени над 125 ученици от начален етап, 74 ученици от прогимназиален етап и общо 31 учители. Училището продължава практиката за обучение на родители, с цел използване на тренингови техники при комуникацията в семейството.

Тематичното съдържание е прагматично ориентирано в областта на формирането на ключови социални умения. Конкретния тематичен подбор е извършен на принципа на извеждане на определени социално-педагогически приоритети: изграждане на комуникативни, междуличностни умения и креативно мислене за общуване и реализация в съвременното общество. Основните теми са включени на принципа на концентричното и непрекъснато обучение за всеки клас, изучават и се тренират през цялата учебна година. Това дава възможност за формиране, коригиране, развитие и усъвършенстване и самоусъвършенстване на уменията, включени в тематичното съдържание за всеки клас.

По този начин се съдейства за преодоляване на някои проблеми в училищното образование – ниска степен на мотивация за учене, ранно отпадане от училище, прояви на вербална, психическа и физическа агресия сред учениците, неумение за лична изява, асоциално и/или антисоциално поведение.